Communiqué

Bestuursgebouw Universiteit Utrecht, 1 februari 2010

Het College van Bestuur gaat dit keer te ver, en wij pikken het niet meer! Ondanks alle pogingen om het papieren Ublad te redden met de steun van duizenden studenten, docenten en de gehele Uraad, drukken ze hun beleid gewoon door. Tegelijkertijd vindt er een verschaling van het onderwijs plaats en dreigt de basisbeurs afgeschaft te worden. Daarom voelden wij, de bezetters van het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht, ons genoodzaakt om over te gaan tot deze actie om op te komen voor een onafhankelijk papieren Ublad, voor de democratisering van ons universiteitsbestuur, en tegen de bezuinigingen uit Den Haag.

Met de afschaffing van het papieren Ublad is het onmogelijk geworden om de universiteitsgemeenschap goed te informeren en om democratische inspraak te garanderen. De universiteit moet een vrijplaats zijn voor onafhankelijk denken en ruimte bieden aan kritische geluiden. Een onafhankelijke universiteitskrant is juist wat we nodig hebben om de gehele universiteitsgemeenschap aan te zetten tot dialoog en engagement, zowel met elkaar als met de maatschappij.

Wij zien deze kwestie van het Ublad als de zoveelste zet om de universiteit om te vormen tot een bedrijf waarin het bestuur en haar beroepsmanagers alle macht naar zich toetrekken ten koste van democratie, kwaliteit, diversiteit en wetenschappelijke integriteit. Deze kernwaarden waar de universiteit voor zou moeten staan, zouden gereflecteerd moeten worden in de manier waarop de universiteit bestuurd wordt. De universiteit zou bestuurd moeten worden door de universiteitsgemeenschap zelf, in plaats van een kliek niet-democratisch verkozen bestuurders.

Onze zorgen beperken zich niet alleen tot Utrecht, want in heel Nederland vinden ingrijpende hervormingen plaats: de bezuinigingen, de dreigende afschaffing van de basisbeurs (waar de VSNU en de HBO-raad notabene achter staan!), de invoering van het BSA (meest recent in Nijmegen) en het door Plasterk van tafel geschoven voorstel van de “studentassessor” (een student in het College van Bestuur), zijn kwesties die alleen al vorige week in het nieuws waren. De rol van de universiteit en het onderwijs in de maatschappij is te belangrijk om op te bezuinigen en over te leveren aan de markt. Dit proces dat op dit moment wereldwijd aan de gang is, is iets wat per direct gestopt moet worden!

In Europa en wereldwijd is het verzet hiertegen al ver gevorderd met bijna honderd bezettingen en massademonstraties met honderdduizenden mensen (november 2009). Nu dragen wij ons steentje hier aan bij en eisen het volgende:

 • Het U-blad in zijn huidige papieren vorm met een onafhankelijke redactie moet permanent gewaarborgd worden door het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht.
 • De U-raad van de Universiteit Utrecht kan voor kwesties die zij van groot belang acht, bindende referenda afkondigen die door de Universiteit Utrecht gefaciliteerd moeten worden. Dit wordt in de statuten vastgelegd.
 • De U-raad van de Universiteit Utrecht krijgt direct inspraakrecht in alle besluiten van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht, in de vorm van een vaste stem bij U-raad meerderheid en een vetorecht bij unanimiteit binnen de U-raad.
 • Alle participanten en betrokkenen van de bezetting van het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht d.d. 1 februari 2010 worden vrijgesteld van alle vervolging, nu en in de toekomst, door de Universiteit Utrecht en andere partijen en mogen het gebouw en terrein zonder inmenging van derden verlaten.
 • De huidige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ronald Plasterk, biedt publiekelijk zijn excuses aan aan de Nederlandse maatschappij voor de verschraling van onderwijs tijdens zijn wacht.
 • Het kabinet zegt publiekelijk toe de bezuinigingsdrang een halt toe te roepen en in het hoger onderwijs netto meer te investeren per capita.

Onze taak als studentenactivisten zal ook niet afgelopen zijn voor wij gehoord zijn en onze eisen zijn ingewilligd. Wij roepen daarom elke scholier, student, docent en ouder op zich ook te verzetten tegen de verschraling van ons onderwijs en zich hard te maken voor gedegen openbaar onderwijs waar iedereen recht op heeft. Red ons onderwijs!

– English –

Communiqué

University of Utrecht, the Board of Directors building, February 1st 2010

The Board of Directors crossed the line this time, and this is unacceptable! Despite all efforts to save the paper version of the Ublad (the University newspaper) with the support of thousands of students, professors and the complete U-raad  (Council of representatives of the University community), they continue to impose their controversial policies. In the meantime, the quality of our education is at risk and our student grants are about to be cut. This is why we, the occupiers of the building of the Board of Directors at the University of Utrecht, feel obliged to take action and take a stand in favor of an independent, paper version of the Ublad, for the democratization of our University government, and against the cuts on our education imposed by the Dutch government.

By cancelling the paper version of the Ublad, it has become impossible to keep the University community informed and to guarantee a democratic voice. The University should be a place for independent thinking and should always provide space for criticism. An independent University newspaper is precisely what we need in order to move the university community to start a dialogue and become engaged with each other and society.

In our view, this issue concerning the Ublad is one out of many attempts to transform the University into a company where the Board and her professional managers have their way at the expense of democracy, quality, diversity and scientific integrity. These core values which the University must represent, should be reflected in the way the University is governed. In fact, the University should be directly governed by the University community itself, instead of a non-democratically chosen clique.

Our concerns are not limited to Utrecht, because we are faced with drastic nationwide reforms such as the budget cuts on education, the possible cutting of student grants, the implementation of BSA (Binding Study Advice), and our minister of Education’s neglect to defend the proposition for a ‘student assessor’(a student in the Board of Directors). The position of the University and education in society is too important to be left up to and controlled by market mechanisms. This global process is negatively affecting education worldwide and has to be stopped immediately!

In Europe and the rest of the world, protests against this process are visible evidenced by the almost hundred occupations and mass demonstrations in the Global Week of Action in November 2009. Now it’s our turn and we demand the following:

 • The Ublad in its current paper format with an independent editor must be permanently secured by the Board of Directors of the University of Utrecht.
 • The U-raad of the University of Utrecht has the right to demand binding referenda, facilitated by the University of Utrecht, for issues they consider important. This will be recorded in the statutes.
 • The U-raad of the University of Utrecht will get a direct voice in all decisions made by the Board of Directors of the University of Utrecht by a right to a fixed vote by U-raad majority and a veto right in case of unanimity of the U-raad.
 • All participants and others involved in the occupation of the University of Utrecht on the 1st of February 2010 will be exempted from all charges, now and in the future, by the University of Utrecht and other parties and may leave the occupied building and terrain without involvement of other parties.
 • The current minister of Education, Culture and Science, Mr. Ronald Plasterk, will publically offer his apologies to the Dutch people for the deterioration of education during his watch.
 • The cabinet will publicly announce to stop the budget cuts and ensure more investment in higher education per capita.

Our duty as student activists will not be over until we are heard and our demands are met. Therefore, we encourage all students, teachers and parents to resist the structural deterioration of our education and take a stand for decent public education that everyone is entitled to. Save our education!

Advertenties