Utrecht, 19:10

Vanavond is een gemeenschappelijke verklaring ondertekend door de bezetters van het Bestuursgebrouw en het college van bestuur van de Universiteit Utrecht. In de verklaring wordt het belang van inhoudsvolle medenzeggenschap benadrukt voor het functioneren van de universiteit. De bezetters benadrukken dat de beslissing over de toekomst van het Ublad uit handen is getrokken van het college van bestuur en de hoofdredacteur, en is verschoven naar de redactie en de redactieraad.

De studenten geven aan dat deze bezetting een belangrijke stap is voor de groei van de studentenbeweging in Nederland en de groeiende discussie over onderwijs, medezeggenschap en bezuinigingen. Ze roepen dan ook iedereen op om op 4 februari 13:00 uur samen met de bezetters naar de demonstratie te gaan in Rotterdam. De strijd gaat door!
Akkoord:

3 februari 2010

Gemeenschappelijke verklaring van college van bestuur van de Universiteit Utrecht en de actievoerende studenten in en rond het Bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht
Na intensief en constructief overleg tussen een delegatie van de actievoerende studenten en het college van bestuur, is besloten om een gemeenschappelijke verklaring af te geven. Partijen zijn het erover eens:
– dat de onafhankelijkheid van de redactie van een universiteitsblad (al dan niet digitaal) gegarandeerd moet zijn;
– in Utrecht is gekozen voor een nieuwe formule van het Ublad. De invulling van deze nieuwe formule ligt in handen van redactie, hoofdredacteur en redactieraad. Consensus hierover tussen hen is noodzakelijk. De universiteitsraad toetst of consensus is bereikt, niet de invulling van de formule;
– het college van bestuur heeft toegezegd tweemaal een papieren uitgave te laten verzorgen door het Ublad. Het college van bestuur financiert de twee uitgaven (personeel, materieel). De redactie wordt gevraagd:
* in de eerste uitgave (in februari) het belang van onafhankelijkheid in de universiteit en het belang van onafhankelijke journalistiek in de universiteit en ook de gemaakte keuze voor een nieuwe formule centraal te stellen;
* in de tweede uitgave de start van de nieuwe formule centraal te stellen.
Deze uitgave krijgt een zo groot mogelijk verspreiding onder de Utrechtse studenten en medewerkers.
Verder:
– ongeacht de vorm van een publiek systeem van financiële steun voor studenten, acht het college van bestuur het een randvoorwaarde dat de toegankelijkheid voor het Hoger Onderwijs is gewaarborgd en dat deze toegankelijkheid niet afhankelijk mag zijn van de financiële situatie van ouders of verzorgers;
– het college van bestuur spreekt uit dat het Hoger Onderwijs van groot belang is voor de toekomst van Nederland. Het college vindt dat er extra geïnvesteerd moet worden in het hoger onderwijs en niet bezuinigd. Het college en de actievoerende studenten zijn het hierover eens. Het college zal dit standpunt blijven uitdragen;
– het college van bestuur vindt inhoudsvolle medezeggenschap essentieel voor het functioneren van het bestuur van de universiteit; dit draagt bij aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Het college van bestuur en de universiteitsraad zullen in maart in een speciale bijeenkomst aandacht besteden aan het borgen van inhoudsvolle medezeggenschap.
Op grond van bovenstaande verklaring hebben de actievoerende studenten het bestuursgebouw verlaten. Tegen de actievoerende studenten wordt geen vervolging ingesteld.
———————–

03/02/2010 15:15, Utrecht

Onderhandelingen gaande, manifestatie aangekondigd

Na drie dagen van impasse tussen de bezetters van het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht en haar College van Bestuur, zijn er momenteel drukke onderhandelingen gaande. Over de uitkomst van dezen kan nog niets worden gezegd. Wel is zeker dat er om 20:00 uur vanavond een manifestatie zal plaatsvinden voor het bestuursgebouw, waar de bezetters een verklaring zullen afgeven over de stand van zaken en aansluitend van muziek genoten kan worden. Sprekers van verschillende organisaties worden verwacht. De manifestatie zal toegankelijk zijn voor iedereen.

———————–

02/02/2010 10:50, Utrecht

Bezetters Bestuursgebouw Utrecht starten onderhandelingen en ontvangen sympathisanten

De studenten die nog steeds het Bestuursgebouw aan de Universiteit Utrecht bezetten, hebben aangegeven dat om 11 uur vanmorgen de onderhandelingen met het College van Bestuur hervat zullen worden. De studenten begrijpen dat de medewerkers van het Bestuursgebouw hun werk graag zouden willen hervatten en ze willen hen niet duperen. Daarom willen de studenten tot een uitkomst komen die beide partijen kunnen accepteren en hopen ze dat het CvB vandaag met een serieus voorstel komt.

Vanmiddag zal er een manifestatie plaatsvinden voor het Bestuursgebouw waarbij studenten, organisaties en politieke partijen uit heel Nederland aanwezig zullen zijn die steun komen betuigen aan de bezetters. Vanaf 12.00 zal er voor het Bestuursgebouw worden gediscussieerd tussen studenten, docenten en medewerkers over de afbraak van het hoger onderwijs. En vanaf 15.00 zullen verschillende sprekers zoals Jasper van Dijk (SP), Marieke van den Berg (FNV abvakabo) en Gerard Oosterwijk (LSVb) hun mening verkondigen over de situatie van het hoger onderwijs in Nederland.

De bezetters hebben aangegeven iedereen te willen bedanken die hen steun heeft betuigd en ze verklaring zich ook solidair met andere actievoerders die opkomen voor hun rechten; de schoonmakers die bezig zijn actie te voeren voor een beter CAO en de vakbonden.

———————–

01/02/2010 20:00, Utrecht

College van Bestuur weigert serieuze onderhandelingen met bezetters Universiteit Utrecht

Volgens de studenten heeft het college van bestuur geen enkele intentie getoond om te onderhandelen en daarmee serieus in te gaan op de gestelde eisen van de studenten. Dit terwijl de studenten zeggen zich juist de hele dag bereid te hebben getoond te onderhandelen.

De bezetters zijn bereid om een constructieve dialoog aan te gaan om tot een uitkomst te komen die beide partijen kunnen accepteren. Het CvB heeft echter geen moment bereidheid getoond om de studenten hierin serieus te nemen, aangezien ze de problemen aan de universiteit niet erkennen en geen verantwoordelijkheid nemen voor de huidige gesteldheid van het hoger onderwijs en de manier waarop de universiteit wordt bestuurd.

De bezetters hebben laten weten dat ze de nacht zullen doorbrengen in het Bestuursgebouw, net als in Rotterdam, en open staan voor onderhandelingen. Daarnaast willen de bezetters iedereen oproepen door te gaan met acties en de bezetting te blijven steunen.

Inmiddels hebben vele organisaties en individuen hun steun betuigd aan de eisen van de bezetters. Een overzicht van steunbetuigingen is te vinden op de volgende website: steunverklaringen

———————–

01/02/2010 07:00, Utrecht

Studenten bezetten bestuursgebouw Universiteit Utrecht

Een groep Utrechtse studenten heeft vanochtend om 07:00 het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht bezet. De studenten eisen de terugkeer van een papieren versie van de universiteitskrant het Ublad met een onafhankelijke redactie, democratisering van het universiteitsbestuur, en een stop op de bezuinigingen op onderwijs vanuit Den Haag. Deze week wordt er in verschillende steden actie gevoerd voor beter hoger onderwijs.

De bezetting vindt plaats omdat het College van Bestuur het papieren Ublad heeft afgeschaft ondanks de steun van duizenden studenten, docenten en de gehele Universiteitsraad. Volgens de studenten maakt dit besluit duidelijk hoe ondemocratisch de universiteit wordt bestuurd en ze eisen daarom meer inspraak van studenten en docenten in het bestuur van de universiteit. Ook eisen de studenten een stop op de landelijke bezuinigingen op onderwijs en de dreigende afschaffing van de basisbeurs. Ze zien deze maatregelen uit Den Haag als een directe bedreiging voor goed en toegankelijk onderwijs voor iedereen.

Advertenties