Namens de Faculteitsraad, de voorzitter, dr F.M.C. Witte±

De Faculteitsraad Bètawetenschappen steunt van harte de geweldloze acties aan de Universiteit Utrecht die tot doel hebben

  • de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te beschermen,
  • de onpartijdige en onafhankelijke interne berichtgeving over de universiteit te garanderen en
  • de discussie te openen over een hernieuwde democratisering van het universitair bestuur in Nederland.

De Faculteitsraad Bètawetenschappen acht de toegankelijkheid van het hoger onderwijs een groot goed dat ook in tijden van economisch zwaar weer het verdedigen waard is. Natuurlijk zijn diverse vormen van studiefinanciering denkbaar en is het vanzelfsprekend dat over die vormen discussie gevoerd wordt. Dat de VSNU meent hierop een voorschot te moeten nemen door de basisbeurs als ruilmiddel aan te bieden tegen het verder in standhouden van de overheidsfinanciering van de universiteiten is ondoordacht en kortzichtig. Bovendien gaat het voorbij aan de in eerdere acties vanuit de Nederlandse Bètagemeenschap aangekaarte onderfinanciering van het Nederlandse hoger onderwijs.

De Faculteitsraad Bètawetenschappen deelt de zorgen omtrent de onafhankelijke berichtgeving n.a.v. de herstructurering van het Ublad. Het is voor een kwaliteits universiteit van levensbelang dat de onafhankelijkheid van de redactie van het centrale informatie orgaan, op papier of digitaal, expliciet en voldoende gegarandeerd is. De faculteitsraad is van mening dat het College van Bestuur in een veel vroeger stadium al op een constructieve wijze zou hebben kunnen reageren op de bedenkingen, die door studenten en personeelsleden o.a. via de U-raad naar voren gebracht zijn.

De Faculteitsraad Bètawetenschappen heeft ook zelf meer dan eens ondervonden dat de universitaire medezeggenschap in Nederland te vaak te weinig serieus genomen wordt. Zo komt het met grote regelmaat voor dat alleen voorgekookte besluiten ter tafel komen en dat informatie over randvoorwaarden van beleid en de motivatie van strategische keuzes ondoorzichtig blijven. De raad is voorstander van een hernieuwde democratisering van de besluitvormingsprocessen aan de universiteiten en hoopt dat de huidige acties kunnen bijdragen aan het openen van de discussie daarover. De raad spreekt de hoop uit dat ook de tweede kamer zich in de nabije toekomst op dit punt wil bezinnen op en betere wettelijke inbedding van echte inspraak en medezeggenschap voor medewerkers en studenten.

———————————-

Solidarity from occupyCA. Take over! Occupy everything!

Hello,

although I am not there fighting with you, although I am not intimately
familiar with your particular struggle, I know that you and I take
action for the same reason. Your struggle is my struggle, no matter how
different they are.

No matter how we are divided, by oppression, by the mountains and the
ocean between us, know that we stand next to you. We seek to change
education, but we also seek to change the world. We seek to end
oppression in all its forms and we seek the destruction of capital. We
are united and we will win.

We are the crisis, Gazuedro

———————————-

Solidarity to Dutch students

In the last days Utrecht and Amsterdam universities have been occupied by students, as actions took place in Rotterdam and Nijgemegen, against budget cuts and for a democratic university.

As students who took part in the anomalous wave, we want to shout our solidarity to all Dutch students fighting for our education, created by our common decision, which is free for all, not based on the rhetoric of meritocracy but on self-education and horizontal sharing of knowledge, a university not founded on non-democratic clique’s power but on quality of knowledge, a university that do not cut student grants, but give us the possibility to have houses, services and basic income.

WE WON’T PAY FOR YOUR CRISIS- RECLAIM OUR EDUCATION!

in Solidarity

LaSapienza for Self-reform, Rome, Italy.

———————————-

Frauk Wippe, voorzitter van de Betaraad van de faculteit Betawetenschappen, beteugt steun aan de bezetters en hun eisen. Hij deelt de zorgen van de studenten en is van mening dat de CvB zich harder zou moeten opstellen tegen de politiek in Den Haag en vooral dat ze beter zouden moeten luisteren naar de organisaties die ze besturen. Ook wilt Frauk Wippe niet dat de basisbeurs wordt omgevormd in een lening omdat dit de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in gevaar brengt. Hij spreekt zich fel uit tegen de bezuiningen en steunt deze actie!

———————————-

Namens de leiders en activisten van de Vakbond van Schoonmakers / FNV Bondgenoten wensen wij de actievoerende studenten heel veel succes in hun strijd voor goed en toegankelijk onderwijs.

Herrie Hoogenboom
Willem Dekker
Ashna Kamta
Rebecca Pabon

Organizers Vakbond van Schoonmakers / FNV Bondgenoten / Amsterdam

———————————-

Ik ben trambestuurder in Rotterdam, en vervoer ook dagelijks vele studenten van en naar de universiteit. Ik ben blij dat de studenten voor hun en voor ONZE rechten opkomen. Onderwijs mag niet exclusief voor de rijken worden. In mijn tijd was het voor mij en mijn leeftijdgenoten iets uitzonderlijks om te kunnen gaan studeren. Het is nergens voor nodig dat die tijd weer terug komt. Er is geld zat, er is alleen iets mis met de manier waarop het verdeelt word. Ik ben solidair met deze studenten; alleen samen staan we sterk tegen dit neoliberale beleid.

Wil Wolfs

———————————-

Er komt 35 miljard ellende over ons heen dit jaar. Geweldig dat de studenten dit nu oppakken. Er zal een ommekeer gestart moeten worden. Dit is een geweldige stap. Samen in verzet. Samen bouwen aan een sterke beweging met alle inwoners van Nederland! Complimenten!

Bart Plaatje
Organizer FNV-bondgenoten

———————————-

Actievoerende schoonmakers sturen een boodschap van warme solidariteit aan de sterke studenten die vandaag een signaal van verzet tegen de slechte plannen van het kabinet afgeven. De actievoerende schoonmakers dagen de studenten uit schouder-aan-schouder de gierigheid en onrechtvaardigheid van de regering weg te poetsen. Steun onze wereldrecordpoging voor de Grootste Poetsdoek ter Wereld. Daarmee zorgen we samen voor een betere samenleving.

Ron Meyer
Bestuurder Schoonmaak FNV Bondgenoten

———————————-

Studenten en schoonmakers, beide groepen strijden voor een goede kwaliteit van openbare diensten (onderwijs en respectievelijk zorg) en waardigheid (democratie op de universiteit en respectievelijk respectvolle behandeling door bazen). Ik hoop dat het strijdbare vuur van de studenten een baken van verzet zal blijven!

Bob Wester
Organizer, ABVAKABO FNV

———————————-

Wij, bestuurders en organizers van sector Logistiek van FNV Bondgenoten, wensen de studenten alle succes in hun strijd!! Ook namens de activisten in de achterban!
Keep fighting!!

Edwin Atema
Henri Janssen
Erhan Can

———————————-

IK BEN SOLIDAIR MET DE STUDENTEN!
STEUN HUN EISEN EN HUN STRIJD !

Murat Sekercan,
Bestuurder handel van FNV Bondgenoten

———————————-

Beste studenten,

Met afgrijzen hadden we al de regeringsplannen met betrekking tot het onderwijs vernomen. Deze plannen zullen niets anders tot gevolg hebben dan een lagere kwaliteit van het onderwijs. Bovendien zal het onderwijs gereduceerd worden tot een privilege van de elite.

Als vakbondsmensen weten we maar al te goed hoe het beleid in elkaar steekt; Zij willen de zwakste groepen laten opdraaien voor de crisis die niet door deze groepen is veroorzaakt. De crisis wordt gebruikt als excuus om alles af te breken waar generaties voor ons hard voor geknokt hebben.

Werknemers en studenten, wij zitten in precies hetzelfde schuitje. Het is terugknokken of uitgekleed worden. Met vreugde horen we dat jullie terugknokken. Vanuit de vakbeweging onze respect en grenzeloze solidariteit.

Voorwaarts!!! Nooit een stap terug!!!

Ilhan Can
Willy Oosterveld
Organizers FNV-Bondgenoten-agrarisch

———————————-

Iedereen komt aan de beurt bij dit kabinet. In plaats van het geld te halen waar het zit mogen studenten, werknemers, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden de rekening betalen. Dat gaan we niet accepteren. Ik vind het geweldig dat de studenten laten zien dat zij in verzet komen tegen dit crisis beleid.

Egbert Schellenberg
Vakbondsbestuurder FNV Bondgenoten

———————————-

Investeer in Wetenschappelijk Onderwijs

In verschillende steden voeren groepen studenten actie tegen de
bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren in het hoger onderwijs.
Abvakabo FNV steunt de studentenprotesten. De komende jaren moet er
juist worden geïnvesteerd in hoger onderwijs en onderzoek, vindt de
vakbond. Kennis, innovatie en onderwijs zijn van groot belang voor de
Nederlandse economie. Het kabinet erkent dit al jaren. Toch blijft
Nederland achter op andere landen, zoals de VS, die juist investeren
in onderwijs en onderzoek.

Abvakabo FNV maakt zich zorgen om de kwaliteit van het onderwijs en
onderzoek aan universiteiten. Verschillende universiteiten hebben de
afgelopen jaren al flink bezuinigd. Dit is ten koste gegaan van de
werkgelegenheid en dreigt ten koste te gaan van de kwaliteit die
docenten, onderzoekers en ondersteunend personeel kunnen bieden.
Voldoende contacturen en voldoende tijd voor onderzoek en
onderwijsontwikkeling zijn broodnodig voor goed wetenschappelijk
onderwijs en onderzoek. Daar horen ook goede arbeidsvoorwaarden bij.
Binnenkort gaat Abvakabo FNV onderhandelen over een nieuwe cao,
waarbij wordt ingezet op behoud van koopkracht en werkgelegenheid en
ontwikkelingsmogelijkheden voor alle medewerkers aan universiteiten.

Abvakabo FNV

Advertenties